Pogosta vprašanja&Odgovori

From Smart Places Network
Jump to: navigation, search
This page is a translated version of the page FAQ and the translation is 100% complete.


Vprašanja glede uporabe lokalnega lesa z kratkimi razdaljami (nizkoogljični les)? Tu boste našli odgovore na najbolj pogosto zastavljena vprašanja. Seznam vprašanj in odgovorov se bo neprestano dopolnjeval.


Ali ima specifikacija NIZKOOGLJIČNI LES za posledico omejevanje konkurence?

Vsaka specifična zahteva v javnem naročilu načeloma seveda omejuje možne skupine ponudnikov (npr. nabava električnih vozil, zelene elektrike ali barv z oznako Blue Angel itd). Glavno vprašanje pri tem je, ali je omejevanje upravičeno in v kakšnem obsegu je zadostno. V okviru evropske zakonodaje in politik je omejevanje konkurence dovoljeno v primeru pomembnih razlogov, a pri tem dejanski namen ne sme biti omejevanje konkurence. Taki pomembni razlogi so – zlasti po dopolnitvah zakonodaje o javnem naročanju – so cilji varovanja okolja. V tem pogledu je varovanje okolja še zlasti pomembno kot eden od osrednjih ciljev okoljske politike Evropske unije. Vključevanje kratkih razdalj v izvedbe javnega razpis – npr. z nanašanjem na zahtev za okoljsko oznako Holz von Hier - samo po sebi ne predstavljanje omejevanje konkurence, ampak le določa zahteve glede uporabljenega materiala. Certificiranje izdelkov je odprto za vse ponudnike ki izpolnjujejo kriterije. Holz von Hier prav tako nima nacionalne omejitve kroga ponudnikov, saj je v primeru lesa iz sosednje države ta  obvelja za bolj okoljsko prijaznega kot les iz bolj oddaljenih predelov iste države.


Zakaj omejevati transportne razdalje?

Omejevanje transporta z nanašanjem na varovanje podnebja ni dovoljeno ali izvedljivo kar samo po sebi v vsakem razpisu. Pomemben predpogoj za to je, da je povezano z namenom nakupa. Če le-ta ni izpolnjen, lahko obstaja sum, da ima za namen zgolj omejevanje skupine ponudnikov v razmerju z lokalnimi podjetji. Pomembno vprašanje na tem mestu je pomen transporta za okolijsko ravnotežje izdelka ali storitve. Na primer, ko kupujemo vozila ali električne naprave, ni mogoče opravičevati omejevanja transportnih poti dobaviteljev z razlogi varovanja podnebja. Zato tukaj ni take upravičljive povezave z namenom nabave. Ta situacija pa je povsem drugačna v primeru lesenih izdelkov.

Ko uporabljamo les, je osrednji motiv in opravičevanje njegov prispevek k varovanju podnebja zaradi zmožnosti lesa za skladiščenje CO2. Zaradi tega je povsem v skladu s celovitim lotevanjem nabave, da upoštevamo celoten življenjski ciklus lesa ko ga uporabljamo. Ker so leseni izdelki nespremenljivi v času njihove uporabe in ne trošijo nobene energije ali drugih virov, ima proizvodnja izdelkov absolutno osrednjo vlogo. In tukaj imajo transportne razdalje ponovno levji delež v vplivu na podnebje, v kolikor seveda te razdalje niso izrazito kratke vzdolž celotne verige predelave. Transport oz. transportne razdalje so zatorej glavni vplivni dejavnik in vzvod za zmanjšanje tistih izpustov CO2, ki so povezani z proizvodnjo. Omejevanje transportnih razdalj, na čemer temelji kriteriji okolijske oznake Holz von Hier (Nizko-ogljični les), je okolijsko upravičeno, saj so vrednosti teh razdalj po zgoraj omenjenih kriterijih pod povprečjem transportnih razdalj za take izdelke.  Tako omejevanja transporta predstavlja najenostavnejši kazalnik in kontrolni mehanizem, ki ga je primerjalno enostavno spremljati in dokazovati.


Lahko dobim zadostno število ponudnikov ?

Včasih obstaja zaskrbljenost, da nam bo v primeru, da uporabljamo zahteve za kratke razdalje vzdolž predelovalne verige, ali kadar je zahtevano dokazilo za nizko-ogljični les, ostalo premalo ponudnikov in da razpisovalec povpraševanja ne bo imel zadosti izbire. Medtem ko je na splošno tako, da katerakoli specifična zahteva v naročanju v obliki javnega naročanja potencialno omejuje število ponudnikov, je dejansko malo tveganja da bo to vodilo do nesorazmernega števila ponudnikov. V večini primerov so proizvodne in predelovalne strukture na voljo v zadostnem obsegu, ki omogoča ustrezno okoljsko označevanje.

Zlasti glede na Holz von Hier (Low Carbon Timber) je pomembno vedeti, da tukaj ne gre za operativno certificiranje kjer potrebuje podjetje časovno dolgo pripravo, ampak bolj za produktno certificiranje, ki ga lahko ponudniki izvedejo ob kateremkoli trenutku, četudi samo zaradi trenutnega naročila. Zato za ponudnike ni potrebno da so že registrirani v mreži podjetij Holz von Hier (za nizkoogljični les). Na drugi strani je certifikacija izdelkov odprta za vse ponudnike in ga je mogoče izpeljati v kratkem času, tako da s te strani ni pričakovati kakšne pomembnejše omejitve.


Ali je nizko-ogljični les dražji?

Glede tega ni mogoče reči kaj splošno veljavnega. Bodisi da je naročilo izvedeno s specifikacijami glede na regionalni les ali z okolijsko oznako Holz von Hier (oz. nizko-ogljični les), so stroški bolj ali manj vprašanje tržnih odnosov med ponudbo in povpraševanjem na določeni lokaciji in v določenem času ter so odvisni tudi od konkretnega uporabljenega izdelka. Na splošno pa je okolijsko usklajene trajnostne nabave možno povezovati z višjimi stroški, saj trenutno zunanji stroški proizvodnje in porabe virov na splošno še niso vključeni v ceno. Zato mora obstajati splošna pripravljenost, da se prevzame take dodatne stroške, ki se pojavljajo zaradi dodatnih zahtev.


Kako morajo ponudniki zagotoviti dokazilo o lesu na kratke razdalje?

Dokazilo usklajenosti z zahtevami je možno zagotoviti, na primer, s predložitvijo certifikata v skladu z oznako Holz von Hier za dobavljene in uporabljene lesene izdelke. Sistem preverjanja je odprt za kateregakoli ponudnika.

Ponudbo mora spremljati potrdilo o registraciji ponudnika na HOLZ VON HIER (nizko-ogljični les) ali z izjavo zaveze, da se bo registriral v primeru izbire kot najugodnejšega ponudnika. Ker so gradiva za konkretno ponudbo procesirana le v primeru, da je bila pogodba dodeljena, seveda pred tem še ni možno predložiti s konkretnim izdelkom povezan certifikat.

Dokončno dokazilo je potrebno predložiti ob dostavi/prevzemu konstrukcije s predložitvijo certifikata za konkreten izdelek glede na kriterije Holz von Hier za dostavljene/uporabljene lesene izdelke.

Tako ločevanje je podobno za zahteve dokazovanja v odloku o javnem naročanju za lesene izdelke s strani Zvezne vlade Nemčije.

Kako je možno preverjati ustreznost? Ali so zahteve za konkretne nabave dejansko izpolnjene mora preverjati izvajalec naročanja. Če za izdelke obstaja dokazilo v skladu z HOLZ VON HIER (nizko-ogljični les), je to zelo enostavno. Vsak certifikat je zagotovljen z edinstveno posamično ID številko kot kontrolna številka. Izvajalec nabave ali graditelj lahko nemudoma preveri avtentičnost certifikata preko spleta z vnosom ID številke na spletni strani www.holz-von-hier.de .


Ali izdelki, ki jih potrebujem, sploh obstajajo z potrebnimi dokazili (oznakami) ?

Dokazovanje, da so bili izdelki izdelani v zaprtih regionalnih verigah predelave s kratkimi transportnimi razdaljami, ni vedno enostavno. Glede tega obstajajo izolirane regionalne pobude ali regionalne oznake, ki dokumentirajo kratke razdalje. Vendar pa je tak tip oznake le redkokdaj uporabljen za razpisne procedure in v kontekstu povpraševanj. Dodatno imajo geografsko določene regionalne pobude pogosto problem da določeni leseni izdelki niso na voljo zaradi pomanjkanja ustreznih podjetij v regijah naročanja. V tem primeru je torej možno da izdelki z ustreznimi oznakami niso na voljo. To pa je drugače glede na uporabo lesnega certifikata Holz von Hier. Na drugi strani oznaka Holz von Hier ni geografsko določena in omejena na določene meje temveč deluje preko (državnih) meja. Taki označeni izdelki pa naj bi bili povsod na voljo. S tem namenom so kriteriji postavljeni različno glede na asortima, z oziroma na moto čim bližje je boljše, a tako daleč kot je potrebno, da bi pridobili certificira za izdelek".

Na drugi strani je Holz von Hier (Nizko-ogljični les) odprt za vsako podjetje, ki je voljno, da upošteva kriterije za izdelke ali serijo dobave. Zato je za podjetja možno, da označijo skladu s kriteriji Holz von Hier tudi izdelke, ki še niso bili registrirani v mreži ali poslovnem seznamu Holz von HIer (ki ga je možno najti na: http://www.holz-von-hier.de/anbieter-finden/ oder http://www.holz-von-hier.de/produkte-suchen/).


Kaj je še potrebno upoštevati ?

Na splošno je znotraj javnega naročila možno narediti veliko stvari in izvajalec naročila ima veliko svobode pri določanju zahtev glede tistega kar želi nabaviti. To vključuje tudi okoljske vidike. Odločilni dejavnik na tem mestu je, da je enako jasno za vsakega ponudnika katere zahteve mora izpolnjevati in kako lahko to naredi.

Pri vsem tem je transparentnost glavna prioriteta. Zahteve ne smejo biti nejasne ali presplošne. Na primer, formulacija okolju prijazen les bi bila preveč nedoločen brez nadaljnje obrazložitve, saj ponudniki ne morejo vedeti kaj to pomeni zanje, ali pa bi odprlo širok obseg interpretacije, kar bi povzročilo probleme pri primerjavi in potrjevanju ponudb.

Zato morajo biti tudi v primeru, ko je narejena napotitev na okoljsko oznako, navedeni relevantni kriteriji ali njihova teža pri ocenjevanju ponudb, bodisi neposredno v specifikacijah ali vsaj z navedbami kje jih izvajalci javnega naročanja lahko najdejo.

Prav tako mora biti v povabilu k ponudbi jasno kako ponudniki dokumentirajo svoje upoštevanje zahtev, bodisi z predložitvijo dokazil preko ustrezne okoljske oznake, npr. Holz von Hier, ali kakšnega drugega enakovrednega alternativnega načina.